söndag 9 juni 2013

Barnens rättigheter

Vad har barnen för rättigheter när de far illa pga missbruk i familjen?

Den 1 Januari 2010 antogs förändringar i hälso- och sjukvårdslagen som säger att man särskilt ska beakta barns behov av information, råd och stöd om barnets förälder har en psykisk sjukdom, missbrukar alkohol eller droger eller har en allvarlig fysisk sjukdom.
(Socialutskottets betänkande 2009/10:SoU3)

I Socialtjänstlagen 11 Kapitlet Handläggning av ärenden står det 10 § Barn som har fyllt 15 år har rätt att själva föra sin talan i mål och ärenden enligt denna lag.
Barn som är yngre bör höras, om det kan vara till nytta för utredningen och barnet inte kan antas ta skada av det.  

Vid en sådan utredning som avses i 2 § om behov av ingripande till ett barns skydd eller stöd får barnet höras utan vårdnadshavarens samtycke och utan att vårdnadshavaren är närvarande. Detsamma gäller vid en utredning på socialnämndens initiativ om överflyttning av vårdnaden enligt 6 kap. 7 eller 8 § föräldrabalken.
Lag (2010:741).

Ur intervjustudien "Frågar man inget - får man inget veta" av ideella föreningen Maskrosbarn, där har man intervjuat 50 ungdomar som lever med föräldrar med psykisk sjukdom och/eller missbruk.  

Resultaten visar att 94% av de tillfrågade ungdomarna inte känner till barnkonventionen eller sina rättigheter.  

80% av ungdomarna har inte fått berättat för sig vad deras förälder har för sjukdom, diagnos eller problematik av en vuxen. 73% av ungdomarna tycker inte att vuxna lyssnar på deras behov och rättigheter. 

Vill ni läsa rapporten? Då finns den här: http://www.maskrosbarn.org/wp-content/uploads/2012/03/Kort-version-Rapporten.pdf

/Carina

Inga kommentarer: