fredag 8 april 2016

De 6 familjerollerna i ett hem med missbruk


En artikel i Pro Talk (rehabs.com) tar upp frågan om de olika rollerna som kan uppkomma inuti en familj där ett beroende förekommer. Dessa roller kan skifta mellan familjemedlemmarna och de utvecklas som en slags överlevnadsteknik, både för att skydda personen som lider av missbruk samt själva balansen inom familjehemmet. Att hålla fast vid dessa roller kan bland annat leda till att den närstående får möjlighet att fortsätta med sitt missbruk.

Känner du igen dig själv eller någon annan familjemedlem i någon eller flera av de nedanstående rollerna? DE 6 FAMILJEROLLERNA


1. Möjliggöraren
En person som ständigt försöker skydda den beroende. Detta kan innebära allt ifrån att betala personens räkningar, laga mat, städa, hjälpa personen att behålla hans/hennes arbete/utbildning genom att prata med chefen/skolan etc. Möjliggöraren undertrycker ofta svåra känslor så som rädsla, ilska eller skam.

2. Hjälten
En högpresterande person som strävar efter perfektion både innanför och utanför hemmet. Personen tar på sig ett stort ansvar, så som att försöka hjälpa de andra familjemedlemmar som påverkas av den anhöriges missbruk (laga mat, trösta etc.), samtidigt som denne är i ett stort behov av att vara den "bästa" inom andra områden (skola, arbete, träning etc).

3. Syndabocken
Denne är vanligtvis ett barn i familjen. Hon/han agerar ut de känslor som har skapats ifrån den destruktiva hemmamiljön i olika negativa/icke accepterade beteenden, såsom att skolka, råka i slagsmål, få problem med lagen etc. Dessa beteenden brukar härstamma ifrån starka känslor av ilska.

4. Maskoten
Detta är en annan roll som ett barn i familjen kan ta på sig. I stället för att bryta mot samhällets/familjens regler/lagar, så använder hon/han ett mycket gott uppförande och/eller komik/humor för att bibehålla en balanserad familjemiljö och för att glädja de andra familjemedlemmarna.

5. Det förlorade barnet
En nästan apatisk roll; detta är ett barn som är tillbakadragen och isolerad. Han/hon saknar ofta sociala färdigheter och söker sig till att vara ensam. Barnet tar på sig denna roll som ett sätt att skydda och avskärma sig ifrån den destruktiva hemmamiljön.

6. Den beroende
Personen med missbruk kan, liksom de övriga familjemedlemmarna, ta på sig olika roller. De andra familjemedlemmars roller påverkar ofta hur personen ter sig. Innerst inne känner ofta denne stor ånger och skam, känslor som blir värre när han/hon känner sig pressad av sina närstående. Skammen förvandlas många gånger till ilska eller aggression.


Varför är det viktigt att vara medveten om rollerna?

Att bli medveten om, identifiera och erkänna de olika roller som man som närstående kan ta på sig kan leda till en vilja och möjlighet att ändra på dem. Vi agerar ofta på ett visst sätt, utan att veta varför eller kanske utan att ens notera det. Eftersom de ovan nämnda rollerna fungerar som anpassningsmekanismer för att skydda sig själv och/eller familjen ifrån missbruket, så skadar de oss mer än hjälper oss.

Notera att det viktigaste av allt är att identifiera de roller som barnen i familjen tar på sig! Agera snabbt. Inte minst för att det är svårt för barnen att på egen hand lägga märke till/hantera/komma ut ur rollerna. Den roll som barnet utvecklar kommer att leda till olika beteendemönster som kan komma att forma hela dennes identiteten in i vuxenlivet, någonting som kommer att påverka hans/hennes egna relationer och välbefinnande!

Vad kan du göra?

Försök att se över och notera dina egna beteendemönster. Är det någonting som sticker ut ifrån din ”egentliga” personlighet? Kämpar du ständigt för att hjälpa den beroende eller andra familjemedlemmar? Är du överpresterande? Kan du bli ”onormalt” arg och agera ut din ilska på sätt som inte är hälsosamt? Om du har några barn, hur beter sig dessa? Observera. Prata med barnets lärare. Och viktigast av allt, prata med barnet.

Forskning visar på att familjeterapi kan vara mycket användbart. Ett annat förslag är att gå ensam till en terapeut. Att tala om ditt egna beteende och känslor kan hjälpa dig att identifiera och ändra på den roll som du har tagit dig på, samt att kunna hjälpa andra familjemedlemmar.

Kom ihåg: 

Du är inte den roll som du spelar, och det är aldrig för sent att ändra på den!  

Läs hela artikeln här


Inga kommentarer: