söndag 27 augusti 2017

Är han/hon beroende eller inte?

När man läser eller hör talas om beroendeproblematik i olika medier så saknas ofta en klar och tydlig definition av vad beroende egentligen är. Här försöker jag därför att definiera vad som verkligen menas med termen beroende. Ofta är beroendeproblematik nämligen förknippat med många fördomar och stereotypa bilder som inte stämmer.
 
Att definiera vad beroende är och innebär är svårt, eftersom det kan handla om så många olika former av beroendeproblematik där olika sorters beroendeframkallande ämnen är inblandade. Ännu svårare blir definitionen om man även inkluderar beteenden som är beroendeskapande. Till dessa beteenden hör till exempel spelmissbruk, som idag även finns med i DSM-5, där DSM står för Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. DSM är en handbok för psykiatrin med diagnoser för psykiatriska sjukdomar. 


  

Sammanfattande så definieras alkohol- och narkotikaberoende så här: 

* Alkohol eller narkotika intas i regel i en allt större mängd för att uppnå samma effekt
* Det finns en kvarstående önskan eller abstinens efter mer alkohol eller droger
* Intaget sker i regel under en längre tid eller i en större mängd än det var tänkt
* Det finns en varaktig önskan, eller misslyckade försök, att minska intaget
* En stor del av livet ägnas åt att antingen inta alkohol eller droger eller att lida av dess effekter
* En stark önskan efter att dricka alkohol eller ta droger är närvarande
* På grund av alkohol- eller drogintaget går det allt sämre att sköta till exempel jobb, skola eller andra aktiviteter som man brukade göra
* Man fortsätter dricka/ta droger fastän de visar sig ha negativa effekter
* Viktiga sociala aktiviteter minskas till förmån för alkohol- eller drogintaget
* Alkohol eller droger intas även i situationer där det innebär en risk eller kan vara farligt på något annat sätt, till exempel när man kör bil eller på arbetet
* Intaget fortsätter trots att man vet att det har fysiska eller psykiska negativa effekter
* Det finns ett upprepat begär eller sug efter alkoholen eller drogerna
* Användningen fortsätter trots upprepade problem 

Minst två av kriterierna måste vara uppfyllda för att en diagnos ska kunna ställas. Om två till tre kriterier är uppfyllda så räknas svårighetsgraden som mild. Är fyra till fem kriterier uppfyllda räknas svårighetsgraden som måttlig. För att svårighetsgraden ska klassas som svår ska fler än fem kriterier vara uppfyllda. 

En stor nyhet i DSM-5 är dock att man nu ersatt missbruks- och beroendediagnoserna med samlingsbegreppet ”substansbrukssyndrom”. 

Ett annat typiskt tecken på att man har en beroendeproblematik är förnekelse. Man vill då inte erkänna för sig själv eller för andra att man faktiskt är beroende av något. Ofta har någon anhörig då påpekat för personen med beroendeproblematik att denna till exempel dricker för mycket. Om personen då försöker dra ner på sitt drickande eller sluta ta andra skadliga droger är det typiska att dessa försök misslyckas. 

Ibland pratar man om även andra beroenden, såsom internetberoende, shopping, spel, sex, träning eller arbete. Man kan även ha blivit beroende av mediciner som från början skrevs ut för att de verkligen behövdes. 

Symtomen för beroendeframkallande beteenden är vanligen detsamma som när man är beroende av alkohol eller andra skadliga droger. Även här talar man idag om tolerans, abstinens, förlust av kontroll och andra liknande tecken på beroende. 

En viktig skillnad som uppstått är att man idag helst inte använder verbet att vara beroende; man talar i stället om substantivet beroendeproblematik som i sig är mer komplext och visar på den problematik som finns inblandat i ämnet. 

En annan viktig sak att betona är att man inte behöver ha utvecklat ett beroende för att alkohol- eller drogkonsumtionen ska vara ett problem. Och om det finns ett problem, är det bra att förändra beteendet så fort som möjligt, så behöver personen förhoppningsvis inte utveckla beroendesjukdomen. 

Oroar du dig för om någon i din omgivning har problem? Ett första steg kan vara att ta upp dina funderingar och din oro på ett lugnt och respektfullt sätt, utan att anklaga, så personen själv får fundera på sitt beteende. Och för dig som anhörig finns det mycket stöd att få!

Inga kommentarer: