torsdag 23 januari 2014

Månadens tema 4: Missbruk och våld

I samband med alkohol- och drogkonsumtion ökar risken för hot och våld. De som oftast drabbas är de som lever som lever närmast. Våld är traumatiserande för dem som utsätts. Men det behöver inte alltid vara fysiskt våld, även hot om våld kan vara traumatiserande för make/maka och barnen. Många sammanboende och barn lever med rädslan att om de säger fel sak eller gör fel så ska det utlösa aggressivitet, hot och kanske våld. Det kan kännas som att man går på tunn is och man balanserar sig fram för att inte väcka ilska. Detta är en uttragen vanmaktssituation för resten av familjen som känner ett ansvar för att inte utlösa aggressiviteten. Familjemedlemmarna försöker på så sätt göra personen nöjd genom att vara till lags för att på så sätt försöka kontrollera och minska hotet.

Om ilska, hot och kanske fysiskt våld uppstår lastar ofta familjemedlemmarna sig själva med tankar som:
- Jag borde ha förstått...
- Jag skulle ha tänkt på...
- Jag skulle ha hållit tyst...

Offren i familjen tvingas till att ständigt vara uppmärksam på den hotfulles sinnesstämningar för att försöka förutsäga och förstå kommande aggressiva handlingar.

Många familjemedlemmars kroppsliga och psykiska lidande är uttryck för reaktioner på traumatiska beroenderelationer.
Fritt ut boken Relation och Trauma av Karin Persson

En ytterligare fara gällande personer som lever i traumatiska relationer är att familjemedlemmarna själva börjar exempelvis dricka alkohol för att stå ut med sin situation och döva känslorna. När detta händer har i sådana fall barnen i familjen två påverkade föräldrar varav en blir hotfull och aggressiv och den andre "stänger ute" och dövar sig själv. Barnen blir då utlämnade till sig själva.

Om du känner igen dig i denna beskrivning så kan du vända dig till någon av dessa organisationer:

Om du behöver akut hjälp, ring 112 till polisen eller vid mindre brådskande fall, ring 114 14.
Kvinnofridslinjen: 020-50 50 50
För barn och ungdomar: BRIS tel: 116 111
Manscentrum: 08 - 643 11 71
För personer i samkönade relationer, RFSL Brottsofferjour: 020-34 13 16
Oroar du dig för din alkoholkonsumtion? Alkohollinjen: 020-84 44 48


Inga kommentarer: